.RU

Мярка 2.1.3 - II. социално – икономически анализ на община струмяни – стр. 3 – 80Мярка 2.1.3. Промоция и реклама за привличане на външни инвеститори и създаване на смесени предприятия


В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на община Струмяни като добро място за бизнес и живот. Ще се изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна информация. Ще се участва в различни събития и изложения за привличане на външни инвеститори за инвестиране на територията на общината. Ще се изгради уеб-страница на общината, където също ще се намира подходяща информация. Всички тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за промотиране и привличане на инвеститори.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.1.4. Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията и преквалификация при предоставяне на равни възможности


От анализа стана ясно ,че качеството на човешките ресурси не е нужното ниво и не отговаря на пазара на труда в общината, поради което е необходимо да се предприемат действия за повишаването му, като основно средство за подобряване на общинската икономика. В същото време квалифицираната работната сила, работи с остарели технологии. Ниската степен на използване на съвременни информационни и комуникационни технологии, “изтичането на мозъци”, липсата на осъзната фирмена политика за квалификация и обучение на работната сила, са сериозни негативни тенденции, които категорично потвърждават необходимостта от адекватни действия. В рамките на тази мярка са предвидени дейности за повишаване квалификацията на работната сила в съответствие с пазара на труда. Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството на човешкия потенциал в общината следва да се реализират в партньорство между местната власт и социално-икономическите партньори, в т.ч. училищата, бизнеса, сдруженията на бизнеса, териториалното бюро по труда, неправителствения сектор и други партньори. Обученията са обвързани с потребностите и динамиката на пазара на труда. Предвижда се използуването на национални и европейски фондове и инициативи за създаване на заетост чрез повишване капацитета на работната сила.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Цел 2.2. Подобряване на условията за развитие на традиционно и алтернативно земеделие на основата на ефективни технологии, сортове и породи, както и развитие на възможностите за биологично земеделие


Мярка 2.2.1. Развитие на традиционното земеделие и алтернативни култури чрез внедряване на съвременни технологии, сортове и породи и техника за обработване. Подобряване качеството на селскостопанската продукция. Съответствие на продукцията и технологиите със стандартите и изискванията на ЕС


В рамките на тази мярка са предвидени комплекс от действия и дейности насочени към: обновяване на производствената база на селскостопанските производители, внедряване на нови технологии в производството и обработката на селскостопанска продукция. Предвидени са действия за подпомагане на малки и средни фирми в областта на алтернативното земеделие, диверсификация към пазарноориентирани култури, създаване на масиви с трайни насаждения и уедряване на земеделските участъци. Предвидено е съдействие на селскостопанските производители за внедряване на модерна и ефективна техника. Ще се подпомогне достъпът до информация, технологии и знание и внедряване на съвременни и търсени ефективни сортове и породи.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.2. Създаване на условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската продукция / пазари, тържища, изкупвателни пунктове и други /


В рамките на тази мярка са предвидени дейности и действия за подобряване възможността за реализация на селскостопанска продукция предимно на малки семейни производители. Ще се предприемат действия за информиране и консултиране на тези стопани. Ще се предоставя информация за подходящи култури и животинска продукция, както и възможностите и условията за реализация. Ще се съдейства за изграждането на временни и постоянни изкупвателни пунктове и пазари/тържища, както и на постоянна зеленчукова борса. Ще се създадат условия за ефективна реализация на селскостопанската продукция, както и диверсифициране в по-специфични пазарни ниши. Ще се съдейства за обучение на селскостопанските производители за спазване на стандарти и изисквания за качество по време на производството и за продукцията.

Предвидено е разработването на стратегия за развитие на отрасъл селско стопанство.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.3. Развитие на биологично земеделие и биологично животновъдство и производство на екологично чисти продукти


По тази мярка са предвидени комплексни действия насочени към стимулиране отглеждането на екологично чиста селскостопанска продукция, внедряване на такива сортове, информация за изисквания и стандарти, създаване на малки и средни предприятия в тази област. Ще се подпомагат съществуващи стопанства, кооперации и отделни земеделски стопани за внедряване на нови сортове и породи и за спазване на технологичните изисквания. Ще се предоставя достъп до информация и ноу-хау в областта на екологичните селскостопански продукти.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.4. Съдействие за сдружаване на селскостопанските производители и за повишаване на квалификацията и знанията на работещите в отрасъла


С оглед запазване и защита на корпоративни интереси от изключителна важност за отрасъла е сдружаването на селскостопански производители. В рамките на тази мярка се предвиждат действия , както по подпомагане учредяването на браншови сдружения – на животновъдите, растениевъдите, пчеларите, тютюнопроизводителите и на заетите в дърводобива, така и за тяхната дейности и предоставяне на услуги на членовете си. Предоставяне на обучение и консултации на земеделските производители, особено за разработване и управление на проекти и достъп до фондове и програми. Освен това се предвижда създаването и институционализирането на сдружение на председателите на земеделски кооперации. Ще се разработи и актуализира периодично цялостна стратегия за развитие на селското стопанство.

Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.5. Развитие на дърводобива и на инфраструктурата, свързана с него


От анализа на ситуацията става ясно, че въпреки възможностите за развитие на дърводобива и горското стопанство пред този подотрасъл има и доста трудности като: разпокъсаност и неизяснена собственост; липса и неподдържане на пътища, липса на обща стратегия за устойчиво развитие на дърводобива. Предвидените по тази мярка набор от действия са насочени към преодоляване на трудностите пред отрасъла.


Очаквани резултати:


Индикатори:


ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живота на гражданите на община Струмяни чрез подобряване и развитие на техническата и социалната инфраструктура, като фактор за привличане на инвестиции и усъвършенстване на бизнес – средата и повишаване възможностите за реализация на младите хора

Един от основните проблеми в последните години за община Струмяни, дефиниран в анализа на ситуацията е тенденцията за демографски срив. В рамките на последните 10-на години населението на общината е намаляло почти два пъти. Близостта на по-развити и предлагащи значително по-добри условия за работа и живот, като Кресна и особено Сандански е важен фактор за продължаването на тази тенденция. Както за развитието на бизнеса, особено за оползотворяване на потенциала за туризъм в общината е изключително важно да има добре поддържана и развита инженерна и социална инфраструктура. Особено е важно това за развитието на туризма, който въпреки сериозните дадености и потенциал не и заел онова място в местната икономика, на което се разчита, ако общата инфраструктура в общината не е достатъчно развита. В тази връзка приоритетно следва да се поддържа и реновира тази част от инфраструктурата, която е важна за развитието на туризма. Като пример за такъв приоритет може да се посочи второкласен път Струмяни – Берово.

От ключово значение за ограничаване и поетапно спиране на демографския срив е на територията на общината да се създадат добри условия за живот – добре поддържана инженерна и социална инфраструктура, навременни и качествени социални услуги, възможности за отдих и смислено прекарване на свободното време на деца и младежи. По този начин близостта с по-развитите общини ще се превърне в предимство. Възможно е ежедневните пътувания да се увеличат / или запазят на същото ниво, но ще се намали естествената и трудовата миграция. Разбира ще има хора, които ще работят в тази съседни общини, но след работа ще пътуват отново по родните си места в община Струмяни.

Предвидените в рамките на този приоритет действия са насочени предимно към:


Цел 3.1. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти


Мярка 3.1.1. Подобряване състоянието и създаване на нова пътна инфраструктура на територията на общината и в населените места, в т.ч.пътна мрежа и съпътстващата я инфраструктура, тротоари и сигнализация.


В рамките на тази мярка са предвидени поетапни действия по рехабилитация и изграждане на тротоарна и пътна мрежа между и в населените места на територията на общината, както и изграждане на междуселски и земеделски и горски пътища. В рамките на тази мярка се предвижда изграждане на нов мост на р.Струма, както и улици от двете страни на р.Микревска и околовръстно шосе – Байкал – Драката. Мярката има особено важно значение, с оглед визията на общината за развитие на туризма.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдяването и канализацията в населените места в общината


В рамките на тази мярка са предвидени действия за изграждане на канализационна мрежа в населените места в община Струмяни, изграждане на отводнителни мрежи в по-големите населени места и малки пречиствателни станции. На територията на община Струмяни има частично изградена канализационна мрежа (около 60 %) от смесен тип в по-големите села Струмяни, Микрево и Илинденци. Използваемостта и е около 50 %. Останалите населени места не са канализирани. Липсата на отводнителни мрежи на дъждовните води е особен проблем за някои населени места.

Водопроводната мрежа е строена в средата на миналия век. Все още някои населени места са със затруднено водоснабдяване. 98 % от мрежата е от етернитови тръби, които са амортизирани. Общата дължина на водопроводната мрежа е около 200 000 м.

Предвидени са действия през целия период на плана за поддържане на естествените водоизточници, изграждане на две пречиствателни станции за питейна вода, рехабилитация на водопроводна мрежа и подмяна с РРЕ тръби.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.1.3. Разширяване и модернизация на енергийната инфраструктура. Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използуване на възобновяеми енергийни източници


В рамките на тази мярка са предвидени:

Енергоефективно саниране на големите обществени сгради (задължително по Закона за енергийна ефективност); поетапна подмяна на уличното осветление с енергоефективно;

Стимулиране на ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (чрез масово информиране за предимствата и възможностите).


Очаквани резултати:


Индикатори:Мярка 3.1.4. Поддържане и разширяване на зелените площи в населените места на територията на общината


За да може да изпълни визията и целите си общността на Струмяни съзнава, че важен ресурс и потенциал е чистата екологична среда. За да се запази тя такава освен предвидените по други мерки дейности за мониторинг на показателите на околната среда и действия по ликвидиране на замърсяванията се предвиждат дейности по:


Очаквани резултати:


Индикатори:


Цел 3.2. Създаване на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на територията на общината


Мярка 3.2.1. Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на социалната инфраструктура и нейната материално-техническа база


С оглед създаване на адекватна социална инфраструктура, която да съответства на визията и целите на община Струмяни и да способства създаването на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на територията на общината са предвидени съответните дейности:


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.2.2. Подобряване ефективността на образователната система, вкл. адекватност на обучителните програми с пазара на труда и повишаване квалификацията на педагогическия персонал

По тази мярка са предвидени следните основни дейности,:

информационни системи и др.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.2.3. Подобряване на здравното обслужване на населението и достъпа до него

Здравното обслужване е един от елементите на високото качество на живот в общината. Въпреки децентрализацията и на практика преминаването на здравните заведения в частна и държавна собственост, общината, респективно местната общност следва да създава подходящи условия за предлагане на качествени и навременни здравни услуги. От анализа става ясно, че:

В рамките на тази мярка са предвидени действия за предоставяне на информация за правата на пациентите, както и за осигуряване на подходяща инфраструктура за извършване на качествени здравни услуги. Също така се предвижда поддържането на селските здравни служби, както и създаването и поддържането на траен диалог между всички заинтересовани страни.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.2.4. Съдействие и последователни действия за реинтеграция на групи в социална изолация


В община Струмяни има твърде много фактори и предпоставки за уязвимост на различни социални групи. Маргинализираните групи и уязвимите общности са тотално изключени от местното управление и може да се каже до много голяма степен от обществения живота. Тези групи / например безработни, възрастни, инвалиди, малцинства / не познават достатъчно своите права, по кои канали и как могат да получат достъп до информация, нямат достатъчно капацитет за дефиниране и отстояване на своите интереси. Не са привлекли вниманието на общността , нито пък имат знания и умения да привлекат съмишленици, да напишат проекти и да наберат средства. Не знаят и за момента не вярват в своето участие в местното управление.

За решаване на проблемите с реинтеграцията на групи в социална изолация в рамките на тази мярка са предвидени следните дейности:


Очаквани резултати:


Индикатори:metodicheskoe-posobie-sozdanie-tovarishestva-sobstvennikov-zhilya-kak-realizaciya-vibora-sposoba-upravleniya-mnogokvartirnim-domom-stranica-14.html
metodicheskoe-posobie-trebovaniya-k-soderzhaniyu-i-oformleniyu-kursovoj-raboti-sostaviteli.html
metodicheskoe-posobie-ufa-2010-udk-39-943-43-bbk-82-3-2-rosbash-63-5-2-rosbash-izdaetsya-v-ramkah-gosudarstvennoj-programmi-narodi-bashkortostana-rabota-utverzhdena-k-pechati-uchenim-sovetom-iiyal-unc-ran-stranica-2.html
metodicheskoe-posobie-utverzhdeno-metodicheskoj-komissiej-psihologo-pedagogicheskogo-fakulteta-kgu-i-rekomendovano-k-pechati.html
metodicheskoe-posobie-varianti-kontrolnih-rabot-i-ukazaniya-k-ih-vipolneniyu-po-discipline-matematicheskij-analiz-dlya-specialnostej.html
metodicheskoe-posobie-volgograd-2010-bbk-78-3072ros-4vog-k79.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-literaturnogo-kruzhka-v-gostyah-u-skazki.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sergej-alekseev-stranica-11.html
 • report.bystrickaya.ru/kakaya-prelest-eta-vasha-zalivnaya-riba-luchshie-recepti-novogodnih-blyud-metodichka-49-farmaciya.html
 • composition.bystrickaya.ru/p3-predelno-dopustimie-koncentracii-pdk-nekotorih-veshestv-l-n-blinov-glavnij-redaktor-izdatelstva.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uralskij-ekonomicheskij-okrug-chast-2.html
 • studies.bystrickaya.ru/abioticheskie-faktori-sredi-i-ih-vliyanie-na-zhivie-organizmi.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tenevaya-ekonomika-i-kontrolnie-funkcii-tamozhennih-organov-chast-2.html
 • spur.bystrickaya.ru/kratkie-svedeniya-o-golosovom-apparate-e-m-pekerskaya-vokalnij-bukvar.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-6-vnimanie-eto-otredaktirovannaya-komandorom-versiya.html
 • grade.bystrickaya.ru/modul-aktualnost-problemi-obespecheniya-bezopasnosti-informacii.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-msrepovti-zhaa-dostar.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-tehnologicheskie-osnovi-sozdaniya-mashin-prirodoobustrojstva-i-zashiti-okruzhayushej-sredi-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-po-napravleniyu-podgotovki-specialnosti.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-po-kursu-tamozhennoe-pravo-dlya-studentov-5-ives-moskva-2004.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/r-p-bakanov-stranica-3.html
 • student.bystrickaya.ru/-4-pravovoj-rezhim-voennoj-okkupacii-pravovoj-rezhim-vooruzhennih-konfliktov-i-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-celesoobraznost-primeneniya-fotoepilyacii-v-salonah-krasoti-razlichnogo-klassa-chast-16.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/reglament-po-vneseniyu-izmenenij-v-ris-ege-prilagaetsya-nachalnik-otdela-e-v-lavrinenko.html
 • literatura.bystrickaya.ru/shpargalki-po-administrativnomu-pravu-chast-10.html
 • write.bystrickaya.ru/garvi-berch-soldat-nevidimogo-fronta-roman-belousov-o-chem-umolchali-knigi.html
 • writing.bystrickaya.ru/byudzhet.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/tema-3-izderzhki-predpriyatiya-i-ego-rezultati-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-discipline-ekonomika-dlya-studentov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/metodi-i-priemi-osushestvleniya-kraevedcheskogo-principa-v-prepodavanii-geografii.html
 • literature.bystrickaya.ru/civilskij-v-l-teoreticheskaya-mehanika.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sistema-normativnih-dokumentov.html
 • credit.bystrickaya.ru/otryadi-mlekopitayushih-grizuni-zajceobraznie-planirovanie-temi-urok-istoriya-razvitiya-zoologii.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-o-hode-razrabotki-i-osushestvleniya-eksperimentalnogo-etapa-sozdaniya-mehanizma-posrednichestva-po-biobezopasnosti.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kabinet-ministrov-chuvashskoj-respubliki-postanovlenie-stranica-5.html
 • lesson.bystrickaya.ru/protokol-6610-k-1-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-stranica-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/endohirurgiya-ahalazii-kardii.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-iii-para-moskva-gosudarstvennoe-izdatelstvo-geograficheskoj-literaturi1958.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-11-redaktorskaya-deyatelnost-v-sovremennih-usloviyah-solovev-v-i-yamchuk-k-t-redaktirovanie-obshij-kurs.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nachalnik-zaveduyushij-otdela-upravleniya-aspiranturi-prikaz-minzdravsocrazvitiya-rossii-1n-ot-11-yanvarya-2011.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ix-dobicha-zhemchuga-zhenitbi-papashi-olifusa-dyuma.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sistema-zachetnih-edinic-osobennosti-organizacii-i-kalendarnogo-planirovaniya-uchebnogo-processa-stranica-9.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-4-chertezhi-i-shemi-po-specialnosti-v-sistemah-avtomatizirovannogo-proektirovaniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.