.RU

Мярка 2.1.3 - II. социално – икономически анализ на община струмяни – стр. 3 – 80Мярка 2.1.3. Промоция и реклама за привличане на външни инвеститори и създаване на смесени предприятия


В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на община Струмяни като добро място за бизнес и живот. Ще се изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна информация. Ще се участва в различни събития и изложения за привличане на външни инвеститори за инвестиране на територията на общината. Ще се изгради уеб-страница на общината, където също ще се намира подходяща информация. Всички тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за промотиране и привличане на инвеститори.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.1.4. Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията и преквалификация при предоставяне на равни възможности


От анализа стана ясно ,че качеството на човешките ресурси не е нужното ниво и не отговаря на пазара на труда в общината, поради което е необходимо да се предприемат действия за повишаването му, като основно средство за подобряване на общинската икономика. В същото време квалифицираната работната сила, работи с остарели технологии. Ниската степен на използване на съвременни информационни и комуникационни технологии, “изтичането на мозъци”, липсата на осъзната фирмена политика за квалификация и обучение на работната сила, са сериозни негативни тенденции, които категорично потвърждават необходимостта от адекватни действия. В рамките на тази мярка са предвидени дейности за повишаване квалификацията на работната сила в съответствие с пазара на труда. Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството на човешкия потенциал в общината следва да се реализират в партньорство между местната власт и социално-икономическите партньори, в т.ч. училищата, бизнеса, сдруженията на бизнеса, териториалното бюро по труда, неправителствения сектор и други партньори. Обученията са обвързани с потребностите и динамиката на пазара на труда. Предвижда се използуването на национални и европейски фондове и инициативи за създаване на заетост чрез повишване капацитета на работната сила.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Цел 2.2. Подобряване на условията за развитие на традиционно и алтернативно земеделие на основата на ефективни технологии, сортове и породи, както и развитие на възможностите за биологично земеделие


Мярка 2.2.1. Развитие на традиционното земеделие и алтернативни култури чрез внедряване на съвременни технологии, сортове и породи и техника за обработване. Подобряване качеството на селскостопанската продукция. Съответствие на продукцията и технологиите със стандартите и изискванията на ЕС


В рамките на тази мярка са предвидени комплекс от действия и дейности насочени към: обновяване на производствената база на селскостопанските производители, внедряване на нови технологии в производството и обработката на селскостопанска продукция. Предвидени са действия за подпомагане на малки и средни фирми в областта на алтернативното земеделие, диверсификация към пазарноориентирани култури, създаване на масиви с трайни насаждения и уедряване на земеделските участъци. Предвидено е съдействие на селскостопанските производители за внедряване на модерна и ефективна техника. Ще се подпомогне достъпът до информация, технологии и знание и внедряване на съвременни и търсени ефективни сортове и породи.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.2. Създаване на условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската продукция / пазари, тържища, изкупвателни пунктове и други /


В рамките на тази мярка са предвидени дейности и действия за подобряване възможността за реализация на селскостопанска продукция предимно на малки семейни производители. Ще се предприемат действия за информиране и консултиране на тези стопани. Ще се предоставя информация за подходящи култури и животинска продукция, както и възможностите и условията за реализация. Ще се съдейства за изграждането на временни и постоянни изкупвателни пунктове и пазари/тържища, както и на постоянна зеленчукова борса. Ще се създадат условия за ефективна реализация на селскостопанската продукция, както и диверсифициране в по-специфични пазарни ниши. Ще се съдейства за обучение на селскостопанските производители за спазване на стандарти и изисквания за качество по време на производството и за продукцията.

Предвидено е разработването на стратегия за развитие на отрасъл селско стопанство.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.3. Развитие на биологично земеделие и биологично животновъдство и производство на екологично чисти продукти


По тази мярка са предвидени комплексни действия насочени към стимулиране отглеждането на екологично чиста селскостопанска продукция, внедряване на такива сортове, информация за изисквания и стандарти, създаване на малки и средни предприятия в тази област. Ще се подпомагат съществуващи стопанства, кооперации и отделни земеделски стопани за внедряване на нови сортове и породи и за спазване на технологичните изисквания. Ще се предоставя достъп до информация и ноу-хау в областта на екологичните селскостопански продукти.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.4. Съдействие за сдружаване на селскостопанските производители и за повишаване на квалификацията и знанията на работещите в отрасъла


С оглед запазване и защита на корпоративни интереси от изключителна важност за отрасъла е сдружаването на селскостопански производители. В рамките на тази мярка се предвиждат действия , както по подпомагане учредяването на браншови сдружения – на животновъдите, растениевъдите, пчеларите, тютюнопроизводителите и на заетите в дърводобива, така и за тяхната дейности и предоставяне на услуги на членовете си. Предоставяне на обучение и консултации на земеделските производители, особено за разработване и управление на проекти и достъп до фондове и програми. Освен това се предвижда създаването и институционализирането на сдружение на председателите на земеделски кооперации. Ще се разработи и актуализира периодично цялостна стратегия за развитие на селското стопанство.

Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 2.2.5. Развитие на дърводобива и на инфраструктурата, свързана с него


От анализа на ситуацията става ясно, че въпреки възможностите за развитие на дърводобива и горското стопанство пред този подотрасъл има и доста трудности като: разпокъсаност и неизяснена собственост; липса и неподдържане на пътища, липса на обща стратегия за устойчиво развитие на дърводобива. Предвидените по тази мярка набор от действия са насочени към преодоляване на трудностите пред отрасъла.


Очаквани резултати:


Индикатори:


ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живота на гражданите на община Струмяни чрез подобряване и развитие на техническата и социалната инфраструктура, като фактор за привличане на инвестиции и усъвършенстване на бизнес – средата и повишаване възможностите за реализация на младите хора

Един от основните проблеми в последните години за община Струмяни, дефиниран в анализа на ситуацията е тенденцията за демографски срив. В рамките на последните 10-на години населението на общината е намаляло почти два пъти. Близостта на по-развити и предлагащи значително по-добри условия за работа и живот, като Кресна и особено Сандански е важен фактор за продължаването на тази тенденция. Както за развитието на бизнеса, особено за оползотворяване на потенциала за туризъм в общината е изключително важно да има добре поддържана и развита инженерна и социална инфраструктура. Особено е важно това за развитието на туризма, който въпреки сериозните дадености и потенциал не и заел онова място в местната икономика, на което се разчита, ако общата инфраструктура в общината не е достатъчно развита. В тази връзка приоритетно следва да се поддържа и реновира тази част от инфраструктурата, която е важна за развитието на туризма. Като пример за такъв приоритет може да се посочи второкласен път Струмяни – Берово.

От ключово значение за ограничаване и поетапно спиране на демографския срив е на територията на общината да се създадат добри условия за живот – добре поддържана инженерна и социална инфраструктура, навременни и качествени социални услуги, възможности за отдих и смислено прекарване на свободното време на деца и младежи. По този начин близостта с по-развитите общини ще се превърне в предимство. Възможно е ежедневните пътувания да се увеличат / или запазят на същото ниво, но ще се намали естествената и трудовата миграция. Разбира ще има хора, които ще работят в тази съседни общини, но след работа ще пътуват отново по родните си места в община Струмяни.

Предвидените в рамките на този приоритет действия са насочени предимно към:


Цел 3.1. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти


Мярка 3.1.1. Подобряване състоянието и създаване на нова пътна инфраструктура на територията на общината и в населените места, в т.ч.пътна мрежа и съпътстващата я инфраструктура, тротоари и сигнализация.


В рамките на тази мярка са предвидени поетапни действия по рехабилитация и изграждане на тротоарна и пътна мрежа между и в населените места на територията на общината, както и изграждане на междуселски и земеделски и горски пътища. В рамките на тази мярка се предвижда изграждане на нов мост на р.Струма, както и улици от двете страни на р.Микревска и околовръстно шосе – Байкал – Драката. Мярката има особено важно значение, с оглед визията на общината за развитие на туризма.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдяването и канализацията в населените места в общината


В рамките на тази мярка са предвидени действия за изграждане на канализационна мрежа в населените места в община Струмяни, изграждане на отводнителни мрежи в по-големите населени места и малки пречиствателни станции. На територията на община Струмяни има частично изградена канализационна мрежа (около 60 %) от смесен тип в по-големите села Струмяни, Микрево и Илинденци. Използваемостта и е около 50 %. Останалите населени места не са канализирани. Липсата на отводнителни мрежи на дъждовните води е особен проблем за някои населени места.

Водопроводната мрежа е строена в средата на миналия век. Все още някои населени места са със затруднено водоснабдяване. 98 % от мрежата е от етернитови тръби, които са амортизирани. Общата дължина на водопроводната мрежа е около 200 000 м.

Предвидени са действия през целия период на плана за поддържане на естествените водоизточници, изграждане на две пречиствателни станции за питейна вода, рехабилитация на водопроводна мрежа и подмяна с РРЕ тръби.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.1.3. Разширяване и модернизация на енергийната инфраструктура. Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използуване на възобновяеми енергийни източници


В рамките на тази мярка са предвидени:

Енергоефективно саниране на големите обществени сгради (задължително по Закона за енергийна ефективност); поетапна подмяна на уличното осветление с енергоефективно;

Стимулиране на ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (чрез масово информиране за предимствата и възможностите).


Очаквани резултати:


Индикатори:Мярка 3.1.4. Поддържане и разширяване на зелените площи в населените места на територията на общината


За да може да изпълни визията и целите си общността на Струмяни съзнава, че важен ресурс и потенциал е чистата екологична среда. За да се запази тя такава освен предвидените по други мерки дейности за мониторинг на показателите на околната среда и действия по ликвидиране на замърсяванията се предвиждат дейности по:


Очаквани резултати:


Индикатори:


Цел 3.2. Създаване на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на територията на общината


Мярка 3.2.1. Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на социалната инфраструктура и нейната материално-техническа база


С оглед създаване на адекватна социална инфраструктура, която да съответства на визията и целите на община Струмяни и да способства създаването на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на територията на общината са предвидени съответните дейности:


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.2.2. Подобряване ефективността на образователната система, вкл. адекватност на обучителните програми с пазара на труда и повишаване квалификацията на педагогическия персонал

По тази мярка са предвидени следните основни дейности,:

информационни системи и др.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.2.3. Подобряване на здравното обслужване на населението и достъпа до него

Здравното обслужване е един от елементите на високото качество на живот в общината. Въпреки децентрализацията и на практика преминаването на здравните заведения в частна и държавна собственост, общината, респективно местната общност следва да създава подходящи условия за предлагане на качествени и навременни здравни услуги. От анализа става ясно, че:

В рамките на тази мярка са предвидени действия за предоставяне на информация за правата на пациентите, както и за осигуряване на подходяща инфраструктура за извършване на качествени здравни услуги. Също така се предвижда поддържането на селските здравни служби, както и създаването и поддържането на траен диалог между всички заинтересовани страни.


Очаквани резултати:


Индикатори:


Мярка 3.2.4. Съдействие и последователни действия за реинтеграция на групи в социална изолация


В община Струмяни има твърде много фактори и предпоставки за уязвимост на различни социални групи. Маргинализираните групи и уязвимите общности са тотално изключени от местното управление и може да се каже до много голяма степен от обществения живота. Тези групи / например безработни, възрастни, инвалиди, малцинства / не познават достатъчно своите права, по кои канали и как могат да получат достъп до информация, нямат достатъчно капацитет за дефиниране и отстояване на своите интереси. Не са привлекли вниманието на общността , нито пък имат знания и умения да привлекат съмишленици, да напишат проекти и да наберат средства. Не знаят и за момента не вярват в своето участие в местното управление.

За решаване на проблемите с реинтеграцията на групи в социална изолация в рамките на тази мярка са предвидени следните дейности:


Очаквани резултати:


Индикатори:metodicheskoe-posobie-sozdanie-tovarishestva-sobstvennikov-zhilya-kak-realizaciya-vibora-sposoba-upravleniya-mnogokvartirnim-domom-stranica-14.html
metodicheskoe-posobie-trebovaniya-k-soderzhaniyu-i-oformleniyu-kursovoj-raboti-sostaviteli.html
metodicheskoe-posobie-ufa-2010-udk-39-943-43-bbk-82-3-2-rosbash-63-5-2-rosbash-izdaetsya-v-ramkah-gosudarstvennoj-programmi-narodi-bashkortostana-rabota-utverzhdena-k-pechati-uchenim-sovetom-iiyal-unc-ran-stranica-2.html
metodicheskoe-posobie-utverzhdeno-metodicheskoj-komissiej-psihologo-pedagogicheskogo-fakulteta-kgu-i-rekomendovano-k-pechati.html
metodicheskoe-posobie-varianti-kontrolnih-rabot-i-ukazaniya-k-ih-vipolneniyu-po-discipline-matematicheskij-analiz-dlya-specialnostej.html
metodicheskoe-posobie-volgograd-2010-bbk-78-3072ros-4vog-k79.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/a-vot-i-rezultat-zhurnalistskogo-poiska-nevoli.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-provedeniya-akcii-za-zdorovij-obraz-zhizni-2014-v-licee-77-pp.html
 • klass.bystrickaya.ru/altajskogo-kraya.html
 • school.bystrickaya.ru/ispolzovanie-makrosov-v-ms-access-2000.html
 • college.bystrickaya.ru/23-priznaki-otnosyashiesya-k-obektivnoj-storone-tema-ponyatie-priznaki-i-vidi-hisheniya.html
 • tests.bystrickaya.ru/laboratornaya-rabota-microsoft-word-spiski-tablici-diagrammi-grafika-formuli.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/publichnij-otchet-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-44-stranica-2.html
 • esse.bystrickaya.ru/proverka-moshnosti-v-myagkom-rezhime-rozzhiga-rekomendacii-po-montazhu-4-markirovka-se-5.html
 • institute.bystrickaya.ru/garant-garantru-14062011-prezidium-pravitelstva-rf-obsudit-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-zanyatosti-naseleniya-i-o-pensiyah.html
 • composition.bystrickaya.ru/pobedit-otdelno-vzyatogo-ministra-pervij-kanal-novosti-04-02-2006-kokorekina-olga-18-00-21.html
 • esse.bystrickaya.ru/raznovozrastnoe-sotrudnichestvo-kak-pedagogicheskoe-uslovie-obespecheniya-perehoda-iz-nachalnoj-v-osnovnuyu-shkolu.html
 • occupation.bystrickaya.ru/morfologicheskij-analiz-uzla-startera.html
 • bukva.bystrickaya.ru/pravovie-otnosheniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/mif-o-slovah-predislovie.html
 • reading.bystrickaya.ru/marginali-i-ih-socialnie-interesi-chast-3.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-gosudarstvennogo-mezhdisciplinarnogo-ekzamena-po-napravleniyu-010500-62-prikladnaya-matematika-i-informatika-podgotovka-bakalavra.html
 • student.bystrickaya.ru/0-0-i-kratkie-svedeniya-o-licah-vhodyashih-v-sostav-organov-upravleniya-kreditnoj-organizacii-emitenta.html
 • letter.bystrickaya.ru/obshestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-labtehkomplekt-stranica-8.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zanyatie-33-metodicheskoe-posobie-po-kursu-organizaciya-i-ekonomika-veterinarnogo-dela-dlya-samostoyatelnoj-raboti.html
 • crib.bystrickaya.ru/izmenenie-intensivnosti-mnogoletnego-pucheniya-v-severnoj-tajge-zapadnoj-sibiri-v-usloviyah-menyayushegosya-klimata.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pozharotushenie.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dyurtyulinskoe-hlebotorgovoe-kupechestvo-razlichnie-stati-poslednih-let.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-42-struktura-evakuacionnih-organov-organizacii-variant-metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-meropriyatij.html
 • znanie.bystrickaya.ru/avtorskij-proekt-metodicheskih-rekomendacij-po-integracii-voprosov-profilaktiki-vich-v-soderzhanie-uchebnih-zanyatij-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodi-i-tehnologii-raboti-s-tekstami-i-mgarskova-moskva.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uvazhaemaya-tatyana-sergeevna-prikaz-sd-117-ob-utverzhdenii-obrazcov-pechatej-blankov-i-vivesok-federalnih-sudov.html
 • urok.bystrickaya.ru/prakticheskaya-grammatika-anglijskogo-yazika.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tns--centralnie-smi-analiz-upominaemosti-v-smi-romir-i-konkurentov-obzor-smi-za-12-maya-2010-god.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dopolnitelnaya-gorizontalnaya-predvaritelno-napryazhennaya-armatura-v-ferme-pokritiya.html
 • letter.bystrickaya.ru/nlp-magiya-nejrolingvisticheskogo-programmirovaniya-bez-tajn-stranica-7.html
 • books.bystrickaya.ru/dtd-opredeleniya-referat-na-temu-yazik-xml-yazik-zaprosov-x-query.html
 • grade.bystrickaya.ru/obnovlennij-otchet-po-evropejskim-esko-paolo-bertoldi-stranica-2.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-modulya-ekologiya-prirodnih-populyacij-i-soobshestv.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pozharnie-rostovskoj-oblasti-sostyazayutsya-v-navikah-pomoshi-postradavshim-v-dtp-internet-resurs-webrostovru-08022011.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/geograficheskoe-nasledie-vg-gnilovskogo-chast-6.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.